annonse

annonse

En milepæl for helsen til folk flest?

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Den 10.november 2022 inviterte Høyre til et innspillmøte, der de ønsket synspunkter på hvordan vi kan øke bruken av grønn resept, nå kalt livsstilintervensjon. Virke Aktiv helse og våre medlemmer var til stede med innlegg og innspill.

Innlegget er skrevet av Mee Eline Eriksson, bransjedirektør Virke aktiv helse, Anethe Thot, Oslo Helsestudio, Erlend Svartdal Bø, stortingspolitiker Høyre, Morten Hellevang, administrerende direktør EVO, Christian Bache, administrerende direktør Feelgood.

For 20 år siden ble taksten grønn resept innført ved Stortingsmeldingen ”Resept for et sunnere Norge”. Formålet med ordningen var blant annet å øke bruken av fysisk aktivitet og kostholdsveiledning for å forebygge og behandle ikke-smittsomme sykdommer (livsstilssykdommer).

Allerede på den tiden skrev helsemyndighetene blant annet;

«Det er godt dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet gir viktige helsefordeler og reduserer dødelighet og sykelighet generelt.»

Fra den tid og frem til i dag er det blitt foretatt omfattende nasjonal og internasjonal forskning, hvilket blant annet har ledet til Helsedirektoratets utgivelse av Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

Lite brukt

Imidlertid er det dokumentert at ordningen med grønn resept ikke har fungert etter sin hensikt. Under en promille av legene har brukt ordningen, kun 60 prosent av kommunene har etablert et mottakerapparat som legene kan henvise til og kvaliteten/innholdet i tilbudet lider av store geografiske variasjoner.

Forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer har hatt en markant vekst, i dag er det flere overvektige enn normalvektige i Norge.

Årlig er det 8500 personer mellom 25-75 år som dør av ikke-smittsomme sykdommer, som i stor grad kunne vært forebygget med økt fysisk aktivitet og et balansert kosthold.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Må endres

Aktiv helse mener at ordningen må videreutvikles og tilpasses på bakgrunn av evalueringer og dagens helseutfordringer. En ny ordning bør omfatte følgende endringer:

  1. Alt autorisert helsepersonell må kunne henvise

 

Det må være flere aktører enn kun legene som kan bruke ordningen. Alt autorisert helsepersonell i kommunen må kunne henvise til en sertifisert/godkjent aktør som kan gjennomføre livsstilintervensjonen. Kvalifikasjonskravene og utdannelsesnivå bør tilpasses hvorvidt det dreier seg om primærforebygging, pre-habilitering, behandling, rehabilitering og opptrening.

  1. Alle prekvalifiserte aktører må kunne levere på livsstilintervensjons-oppdraget

 

Erfaringsbasertkunnskap viser at frisklivsentralene alene ikke har klart oppgaven og vi derfor trenger et mer mangfoldig og fleksibelt tjenestetilbud. Vi mener derfor at autorisert helsepersonell må kunne henvise til sertifiserte treningssentre, klinikker og rehabiliteringsinstitusjoner der godkjente helseveiledere, inkludert personlige trenere og gruppeinstruktører får livsstilintervensjons-oppdraget. Vi vet at det er etablert velfungerende systemer for dette i mange kommuner.

  1. Livsstilintervensjonen må være persontilpasset med en formålstjenlig varighet

 

Å ta vare på egen helse er ikke gratis, de aller fleste trenger profesjonell hjelp til å komme i gang og vedlikeholde en helsefremmende livsstil over tid. For at flest mulig skal komme i aktivitet må personen selv gis en valgfrihet som tilfredsstiller den enkeltes preferanser.

  1. Et formål om å utjevne sosiale helseforskjeller

 

Vi vet at de med lavest inntekt/utdannelse har høyest helserisiko og lever kortest. Det må derfor innføres målrettede tiltak for disse samfunnsgruppene for å utjevne sosiale helseforskjeller.

Merkedato

Torsdag den 10. november 2022 er en viktig helsepolitisk milepæl for bransjen vår. Bransjefelleskapet i Virke aktiv helse jobber videre for at flere som trenger det skal få det helsetilbudet de trenger og at treningssenterbransjen fortsetter å spille en viktig rolle i folkehelsearbeidet og gjøre den den er aller best på, nemlig å skape helsegevinster gjennom treningsglede og tjenestemangfold.

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Faktaboks: Hva er grønn resept?

Grønn resept-ordningen ble introdusert høsten 2003. Den innebærer en egen refusjonstakst (takst 101) for systematisering av veiledning og tiltak på kost- og aktivitetsområdet for pasienter med moderat hypertensjon og type 2-diabetes som ikke behandles medikamentelt.

Fra 1. juli 2022 ble grønn resept-taksten 101 slått sammen med takst 102 – røyketakst – og har endret navnet til livsstilintervensjon.

Den viktigste endringen er at taksten kan brukes i tillegg til medikamentell behandling og ikke kun som et alternativ.

Den nye taksten lyder som følgende:

Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet for pasienter med, eller med risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes 2 eller fedme. Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde.

Det er en forutsetning at legen følger Helsedirektoratets gjeldende råd og anbefalinger, og at det utarbeides en behandlingsplan som et alternativ, eller i tillegg til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan benyttes uavhengig av om pasienten står på medikamentell behandling for aktuell diagnose. Dette er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjene for de respektive diagnosene. Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]