annonse

annonse

Forbudet mot gruppetrening ute i «5B-kommuner»: – Dette er byråkratilatskap!

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

I kommuner som lever under 5B smittevern er det ikke lov med gruppetrening ute i regi av et kommersielt treningssenter. Det får Virke Trening til å tenne på alle pluggene.

– Dette er ikke til å leve med, fastslår konstituert direktør Mee Eline Eriksson i Virke Trening.

Organisasjonen har over tid prøvd å få et klart svar fra helsemyndighetene på bakgrunn av at det har vært – og er – stor forvirring rundt reglene. Ulike kommuner og treningssentre tolker paragraf 17a forskjellig.

I noen kommuner tillates det med organisert gruppetrening ute i regi av et treningssenter, mens i andre er det ikke tillatt.

Nå har svaret kommet. Helsemyndighetene slår fast at det ikke er lov under dagens forskrift, å arrangere utendørs gruppetrening i regi av et treningssenter – selv om de som trener holder to meter avstand.

Mangel på respekt

– Vi opplever en enorm frustrasjon. Selv om vi har forsøkt å gjøre alt på en ryddig og god måte, oppfatter vi at vi ikke blir tatt på alvor. Vi måtte vente 11 dager på et tolkningssvar, og får ikke en smitte-faglig begrunnelse. Det er uakseptabelt, tordner Eriksson.

Hun legger til at myndighetenes svar viser mangel på respekt for arbeidsgiveransvaret og alle de som er permitterte i treningssenterbransjen.

– Her har vi en uteaktivitet som kan aktivisere folk som har vært permittert over lengre tid – og som kan skape verdier. Dessuten er det kjempestor etterspørsel fra medlemmene som ønsker dette tilbudet.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Peker på forskjellsbehandling

Dialogen mellom helsemyndighetene og Virke Trening viser at Virke har argumentert for at gruppetrening ute burde være tillatt – slik det faktisk var under pandemiens første måneder i fjor:

«Vi er enig i at ordlyden i § 17a, bokstav a, i utgangspunktet sier at treningssentre skal holde stengt.

Dersom man leser § 17a siste ledd om offentlige steder og virksomheter – omfatter denne bestemmelsen noen av de identisk tilvarende aktivitetene som et treningssenter kan arrangere ute.

For det første mener vi at treningssenteret ikke opererer som et «treningssenter» i praksis. Herunder at lovgiver verken har vurdert eller tatt stilling til treningssentrenes mulighet til å tilby utendørsaktiviteter. Konkret mener vi at begrepet «treningssenter» i § 17a sikter til aktiviteter inne på senteret – viser her til Helsedirektoratets egen beskrivelse av «treningssenter», der det mangler en beskrivelse av utendørs aktiviteter.

Konstituert bransjeleder i Virke Trening, Mee Eline Eriksson. (Foto: Virke)

For det andre mener vi at det ikke er grunnlag for å forskjellsbehandle aktiviteter som skjer i regi av offentlige og private virksomheter.

Treningssentrene er profesjonelle aktører som bruker en særskilt smittevernveileder og det er en profesjonell trener som følger opp de som trener. Dersom vi sammenligner dette med idretts- og fritidsaktiviteter er det ikke noen krav om organiseringen av selve aktiviteten og ingen krav om voksen tilstedeværelse.

Dersom man legger en formålsrettet tolkning til grunn – nemlig å forhindre og begrense smitte er det mye mer forsvarlig å la treningssentrene få utøve slik aktivitet.

Virke trening mener at ordlyden alene i § 17a ikke kan være avgjørende og uttømmende for hvilke aktiviteter som kan skje i regi av et treningssenter. Andre reelle hensyn er relevante og må derfor etter vårt syn vektlegges i denne vurderingen.

Herunder, formålet med bestemmelsen, likebehandling av like aktiviteter og smitteforhindrende tiltak. Virke trening mener derfor at det er tilstrekkelig rettslig grunnlag til å tolke § 17a, slik at treningssentre kan tilby aktiviteter utendørs til voksne.

Videre dersom Helsedirektoratet ikke er enig i dette, anfører vi at regelen verken er nødvendig eller forholdsmessig. Særskilt på grunnlag av at annen tilsvarende aktivitet er tillatt, da uten krav til tilsyn eller bruk av smittevernveileder.»

Ting tar tid

Svaret fra direktoratet var at dette tar tid, på grunn av stor arbeidsmengde.

Virke svarer at man har full forståelse for at det er mye å gjøre, men ber på vegne av bransjen om en raskest mulig avklaring på dette spørsmålet.

«I fjor fikk utetrening i regi av treningssentre finne sted, så vi ønsker eventuelt en smitte-faglig begrunnelse for hvorfor dette ikke er tillatt i år», skriver organisasjonen.

Det medfører ikke noe svar, så organisasjonen purrer videre:

«Virke Trening representerer over 400 treningssentre og en stor andel av disse ligger i Viken området der de fleste kommunene  er definert som 5B kommuner, jf. den nasjonale covid-19 forskriften.

På vegne av treningsbransjen er Virke trening skuffet over at det tar så lang tid å få svar på/avklart viktige tolkningsspørsmål. Viktigheten av forespurte tilbakemeldinger har vi presisert.

For det første tolker og praktiserer kommunene 5B bestemmelsen ulikt. For det andre agerer treningssentrene (uavhengig tilknytning til Virke) forskjellig.

Vi ber nå om et tolkningssvar i løpet av arbeidsdagen i morgen 27. april. Videre ber vi om at dette tolkningssvaret publiseres og at samtlige kommuner orienteres om dette.

Videre, der som Helsedirektoratet faller ned på en tolkning som tilsier at treningssentrene i 5B kommuner ikke kan holde timer ute med to meter avstand ber vi om en konkret smitte-faglig begrunnelse for at dette kun gjelder utetrening i regi av et treningssenter og ikke organisert av andre

Myndighetenes konklusjon

Så landet Helsedirektoratet på sin konklusjon:

«Det er som vi tidligere har svart, vår forståelse at treningssentrene som virksomhet rammes av § 17a bokstav a, og at deres tilbud begrenses etter denne bestemmelsen, men med de unntak som gjelder i nr. 1 og nr. 2.

Når det gjelder deres henvisning til § 17a annet ledd, deler vi ikke deres oppfatning av at denne bestemmelsen omfatter «noen av de identisk tilvarende aktivitetene som et treningssenter kan arrangere ute». Denne bestemmelsen gjelder for «organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter». Med «organiserte» idrettsaktiviteter menes først og fremst trening i regi av idrettslag, foreninger og klubber. Trening i regi av treningssentre er kommersielle tilbud som ikke vil falle inn under denne.

Dagens rettslige regulering åpner altså ikke for utendørs trening som en del av treningssentres tilbud. Hvorvidt forskriften skal åpne mer for utendørs aktiviteter, også i regi av treningssentre, er noe vi vil se nærmere på».

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Vil ikke gi seg

Bransjedirektør Eriksson fastslår at man møter betongveggen. En eventuell forskriftsendring er en mer tidkrevende prosess enn tolkninger av gjeldene forskrift.

– Det er åpenbare tolkningsdifferanser her. Er det slik at myndighetene ikke vil eller ikke kan, åpne opp for utetrening i regi av et treningssenter under dagens forskrift?

– Rettslig sett mener vi at man kan fordi et treningssenter er definert av Helsedirektoratet, og der utelater man at sentre kan drive med uteaktivitet. Myndighetene har et valg og kan si at treningssenteret ikke opererer som et treningssenter i sin uteaktivitet. De kan med andre ord tolke seg utvidende rundt sin egen bestemmelse, sier Eriksson.

Hun er opprørt over at direktoratet ikke kommer med en smitte-faglig begrunnelse for sin tolkning av at utetrening i regi av et treningssenter, ikke er tillatt.

– Det følger av grunnloven at hvis man skal gjøre inngrep eller tiltak, skal det være et nødvendig og forholdsmessig tiltak. Det er en konkret vurdering myndighetene er forpliktet til å foreta, og det gjør de ikke!

– Så hva kan man da gjøre videre?

– Vi skal jobbe videre og legge enda mer press på myndighetene for å få til endringene. Vi gir oss ikke.

– Denne bestemmelsen er førende i ganske mange områder, det blir stadig varmere og folk vil ut. Dessuten er det mye annet som er tillatt, så dette henger ikke på greip. Vi vil gjerne vite hva som er begrunnelsen for at man ikke har lov til å tilby utetrening. I fjor var det lov, fordi man ikke hadde dette regelverket, sier Eriksson.

– Vi har tidligere hatt en strategi om å være medgjørlige, men nå er det på tide å sette ned foten!

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]