annonse

annonse

Frogn kommune anker til Høyesterett

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Frogn kommune har anket dommen fra Eidsivating Lagmannsrett til Høyesterett. Dette skrittet kommer etter en dom avsagt 6. oktober 2023, som konstaterer ulovlig tildeling av offentlig tilskudd til Drøbak Frogn Idrettsarena KFs avdeling for Bølgen Trening. Dommen anfører brudd på EØS-avtalen og pålegger kommunen å erstatte betydelige beløp til flere private aktører innen treningssenterbransjen.

Mee Eline Eriksson, fagdirektør for forebyggende helse i NHO Geneo, uttaler seg om anken: “Selv om det vekker bekymring at lagmannsrettens dom ikke er endelig, er det av stor viktighet for rettsklarheten at denne saken vurderes av Høyesterett,” sier Eriksson, som har kompetanse innen EØS-retten, med fartstid fra Nærings- og fiskeridepartementet og ESA.

Frogn kommunes anke utfordrer Lagmannsrettens tolkning av i hvilken grad kommunen har fulgt iverksettelsesforbudet knyttet til statsstøtte. Denne juridiske manøveren setter søkelyset på de prinsipielle spørsmålene om kommuners økonomiske engasjement og forvaltningspraksis under EØS-regelverket.

“Dette kan få vidtrekkende konsekvenser for forståelsen av offentlig støtte og hvordan vi sikrer en rettferdig konkurranse i treningssenterbransjen,” forklarer Eriksson. Med henvisning til dommens dissens, understreker hun behovet for juridisk avklaring på høyeste nivå.

Eriksson ser frem til Høyesteretts behandling av saken, forventende at den vil resultere i en avklaring som kan danne grunnlag for fremtidige avgjørelser om kommunal støtte. “Høyesterett har nå muligheten til å fastsette standarder som kan forme kommuners rolle i økonomisk støtte til tjenester som treningssentre,” sier hun til Treningsindustrien.

Høyesteretts forestående dom vil kunne ha betydningsfulle implikasjoner for kommuners fremtidige økonomiske disposisjoner og deres samspill med statsstøttereglene. “Det er avgjørende at vi får klarhet i omfanget av kommuners ansvar og deres rom for økonomisk støtte under EØS-avtalen.” avslutter Eriksson.

Morten Mørland, Bransjeleder aktiv helse kommenterer følgende til Treningsindustrien:

– EØS-avtalens formål er å fremme en vedvarende og balansert styrking av handel og økonomiske forbindelser, med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler. Treningsbransjen opplever at dette ikke overholdes i praksis i dag, noe lagmannsrettens kjennelse er et bevis på. Vi får også stadige tilbakemeldinger fra våre medlemmer rundt lignende saker. Det er derfor ekstremt viktig at denne dommen skaper presedens for hvordan kommuner kan opprette og forvalte treningstilbud for sine innbyggere, slik at både offentlige og private aktører kan stille likt på startstreken. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å ta kontakt om de opplever konkurranse som ikke foregår på like vilkår i sin kommune.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]