annonse

annonse

Gjeldende retningslinjer for treningsbransjen på Østlandet fra 3. februar

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Her er fasit fra Virke Trening for treningsbransjen i Ring1- og Ring2-kommuner.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, besluttet regjeringen svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner, som de omtalte som ring 1-kommuner.

Tiltakene gjaldt i første omgang kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Videre ble det besluttet strenge tiltak for 15 omkringliggende kommuner som da omtales som ring 2.

Tiltakene ble i helgen besluttet gjeldende i disse kommunene til og med 2. februar.

Reglenes rangordning

Fra i morgen, 3. februar og gjeldende til 10. februar, kommer det endringer i de regionale reglene. Fra 3. februar får vi da både nye regler og nye kommuner inkludert i både ring 1 og ring 2.

Vær oppmerksom på at det vil kunne skje ytterligere endringer i listen over kommuner inkludert, ettersom det muterte viruset brer om seg.

Disse regionale bestemmelsene, gir plutselig enda et sett regler man da må være oppmerksom på, i tillegg til de nasjonale og kommunale reglene man kjente til fra før.

Felles for både nasjonale og regionale regler er at de settes av regjeringen ved Helse og omsorgsdepartementet. Kommunale regler bestemmes av den enkelte kommune.

Kort oppsummert har reglene en rangordning som gjør at man først bør vurdere situasjonen ut fra nasjonale regler. Det var dette som holdt bransjen stengt i fjor vår, men som da siden juni 2020 har latt treningssentrene få holde åpent, jf covid-19-forskriftens § 15b med Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter.

Det er her det hjemles at om virksomheten har smittevernfaglig forsvarlig drift, kan sentrene holde åpent, jevnfør alt arbeidet som er lagt ned av bransjen på smittevern.

Men strengere regionale regler for et område er da nå altså innført på det sentrale østlandsområdet og går foran denne nasjonale bestemmelsen.

Fått mange spørsmål

I tillegg kan en kommune ved behov innføre ytterligere strengere tiltak, slik for eksempel nå Nordre Follo har. Da går disse foran både de nasjonale og regionale bestemmelsene. Men det er viktig å være oppmerksom på at kommunen ikke kan gi mildere bestemmelser, dersom de omfattes av regionale regler.

Dette følger av at de lovmessig har tyngre vekt når regelen gis av nasjonale myndigheter, enn når det gis av kommunen.

Virke Trening har fått svært mange spørsmål om de nye regionale tiltakene om hva som er gjeldende fra i morgen, onsdag 3. februar, og oppsummerer hvordan disse berører treningsbransjen i de ulike kommunene.

Definisjoner om hvilke kommuner er omfattet av Ring 1 og Ring 2 kan virksomhetene selv oppdatere seg på via følgende link da dette endres fortløpende: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Kort her skal bare sies at listen over ring 1-kommuner fra da av blir kraftig redusert, mens listen over ring 2 blir delvis utvidet.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Treningsbransjen i Ring 1 fra onsdag 3. februar

Treningssentre innenfor Ring 1 vil fortsatt være pålagt stengt av myndighetene, jf covid-19-forskriftens § 16b, bokstav c.

Det vil derimot åpnes for fritidsaktiviteter for barn og unge innendørs og utendørs, og virksomheter som organiserer fritidsaktiviteter for voksne utendørs kan drifte.

Dette innebærer at PT timer kan gjennomføres utendørs. Det er også mulig å gjennomføre timer i gruppe utendørs, og det foreligger per dags dato ikke antallsrestriksjoner for fritidsaktiviteter.

Det vil derfor være arealet på området og de smittevernstiltak man gjennomfører aktiviteten med som vil avgjøre maks antall iht. bransjeveilederens avstandsanbefalinger.

Virke Trening ber sine medlemmer gjøre seg oppmerksomme på at lokale helsemyndigheter kan innføre lokale, strengere tiltak ved indikasjon.

Selv om treningssentrene som sådan da fortsatt må holdes stengt i de kommunene som nå utgjør ring 1, åpnes det i den regionale forskriften for at rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør for så vidt gjelder svømmehaller og lignende.

– Vi har gjennom dagen hatt tett kontakt med Oslo kommune som bekrefter at denne bestemmelsen kan brukes tilsvarende også overfor PT-timer og at de for å unngå tolkningstvil har presisert dette i den lokale forskriften som trer i kraft fra i morgen i forskriftens § 1 bokstav h; «Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder», forteller styreleder Kjetil Larsen i Virke Trening.

Filming av time på senteret for å legge ut til onlinetrening er ikke et brudd på forskriften og kan gjøres som før.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Treningsbransjen i Ring 2 fra onsdag 3. februar

Treningssentre kan her holde åpent, men kun for de som et bosatt i den aktuelle kommune, jf covid-19-forskriftens § 17a, bokstav c.

– Sentrene må selv vurdere hvordan de kan iverksette nødvendige systemer som sikrer etterlevelse og vi minner alle om at dette er viktig for å unngå negativ publisitet for bransjen, fremhever Larsen.

I tillegg blir det tillatt med organisert fritidsaktivitet både innendørs og utendørs for barn og voksne. Voksne anbefales fortsatt ikke å drive organisert aktivitet innendørs, men dette er å anse som en særregel for idretten (les: idrettslagene og frivilligheten), ikke treningssentrene.

– For treningsbransjen medfører dette at sentre kan gjenåpnes så fremt de har etablerte systemer på plass som sørger for at kun innbyggere i den aktuelle kommunen benytter seg av senteret, sier Larsen.

Det er da også tillatt for personlige trenere og gruppetreningsinstruktører og drifte som normalt, men det kan nok forventes at dette er et område mange kommuner vil ha utfordringer med når man samtidig sier at det ikke anbefales å samle voksne for gruppetrening innendørs.

Virke Trening anbefaler derfor at gruppetreningsvirksomhet i Ring 2-kommuner kan avholdes utendørs uten problemer, men at man også går i dialog med kommunelegen om driften og det smittevernfaglige arbeidet som gjøres.

– Vi er trygge på at med det arbeidet som er lagt ned på smittevernstandarder og om man legger inn forsterkninger om krav til for eksempel 2 meters avstand, fremfor 1 meter, med mer, så vil nok mange kommuneleger være enige i at forsvarlig drift kan gjenopptas, fastslår Larsen.

PT en-til-en kan uansett trygt gjennomføres innendørs dersom bransjeveilederen følges.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]