annonse

annonse

Hva betyr regjeringsskiftet for treningssenterbransjen?

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Selv om vi ennå ikke vet hvordan den nye regjeringen vil se ut, er det grunn til å forvente endringer for treningssenterbransjen. Hvordan påvirkes driftsvilkårene for treningssentrene, og hvilke tiltak vil Virke trening jobbe for framover?

Innlegget er skrevet av Mee Eline Eriksson, bransjeleder Virke trening

Den nye regjeringen arver en rekke utfordringer og store utgiftsposter tilknyttet både mental og fysisk helse. Hvert år bruker vi 290 mrd. kroner over statsbudsjettet på sykdommer som kunne vært unngått gjennom fysisk aktivitet og et bedre kosthold.

Eksempelvis bruker helsevesenet 68 milliarder i året på behandling tilknyttet overvekt, og diabetes 2 har doblet seg de siste ti årene.

Uavhengig politisk farge er alle representantene som skal utgjøre det nye Stortinget enige om at det er nødvendig å innføre tiltak i offentlig regi, for å endre dagens situasjon. Men spørsmålet er hvordan helseutfordringene best bør løses.

Her er det ulike fraksjoner på den rødgrønne siden som kan sette premissene for hvordan det er smart å drive treningssenter de neste fire årene.

Om offentlig og private aktører

Det er klart at Senterpartiet er mest åpne for å bruke og støtte oppom under rammebetingelsene til private aktører generelt, mens Arbeiderpartiet til en viss grad er mer todelt, særskilt når det gjelder bruken av private virksomheter innenfor helsetjenesteområdet.

Samtidig er det klart at Sosialistisk Venstre er mer skeptisk til bruken av private kommersielle virksomheter kontra private ideelle aktører.

På bakgrunn av dette kan vi forvente oss at den nye regjeringen trolig vil legge til rette for økt bruk av frisklivssentraler og at treningssenterbransjen vil oppleve hardere konkurranse om den gruppen som henvises til frisklivssentralene.

I 2019 var det totalt 30 000 personer som deltok på minst et arrangement i regi av en frisklivssentral og 15 000 av disse var henvist fra fastlege eller andre med henvisningsrett, mens resten deltok på eget initiativ.

Konkurransepolitikk

Det forventes ikke at en ny regjering vil ha særskilt oppmerksomhet rundt konkurransepolitikk og EØS-rettslige spørsmål.

I dag er det en rekke treningssentre som lever med store konkurranseulemper, der særskilt kommunal treningssentervirksomhet konkurrerer på fordelaktige vilkår. Eksempelvis ved at kommunal treningssenterdrift har en målsetning om å drive lønnsomt, er fritatt for skatt og har konkursimmunitet.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Arbeidsgiverpolitikk og svart arbeid

Det er klart at den nye regjeringen vil fremme arbeidsgiverpolitiske tiltak som i større grad kommer arbeidstakersiden til gode, for «folk flest» med Arbeiderpartiet i front. I hvilken grad en bransje er organisert og hvor mange useriøse aktører som driver i bransjen vil selvsagt påvirke myndighetenes/beslutningstakernes oppfatning av bransjen og villighet til å inkludere denne i helsepolitiske spørsmål.

De enkelte aktørene i treningssenterbransjen bør derfor forberede seg på at best mulig arbeidsgiverpolitikk vil kunne bidra til at bransjen blir en mer attraktiv samarbeidspartner, særlig når regjeringen ønsker å møte helseutfordringene med behovsdekkendetiltak.

Det kan trolig forventes et økt lys på svart arbeid i flere bransjer, inkludert treningsbransjen generelt.

Mental helse

Samtlige partier på rødgrønn side er opptatt av mental helse, som delvis er overlappende med fysisk helse. Treningssenterbransjen har høy fag- og erfaringskompetanse på dette området.

De som jobber på et treningssenter, møter hver eneste dag mennesker som føler seg litt bedre gjennom å være i aktivitet og møte andre mennesker. Bransjen har anledning til å kommunisere historiene og betydningen av de medmenneskelige relasjonene i økende grad, for å profilere seg som en relevant aktør når det skal besluttes tiltak som er rettet mot mental helse.

Verdipolitikk

Den nye regjeringen vil legge økt vekt på mangfold, inkludering og sosial utjevning. Treningssenterbransjen vil av den grunn kunne forvente økt konkurranse fra ideelle og frivillige sammenslutninger som sannsynligvis vil få økt statlig finansiering.

Hvert enkelt treningssenter sitt verdigrunnlag og eventuelt sosiale profil vil kunne være utslagsgivende for hvordan bransjen og det enkelte treningssenter inkluderes når statlig midler skal fordeles.  Under valgkampen var blant annet mental helse et viktig tema, særlig blant yngre velgere.

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Hva vil Virke trening gjøre for treningssenterbransjen de neste fire årene?

På bakgrunn av nye politiske føringer vil Virke trening i tett samarbeid med våre medlemmer jobbe målrettet og strategisk innenfor alle de politiske områdene som er nevnt.

Allerede den 18. september spilte vi inn vår bransjepolitikk til den nye regjeringsplattformen og når regjeringskabalen er lagt vil vi opprette dialog med relevante personer i regjeringsapparatet.

Konkret vil Virke trening og bransjestyret prioritere følgende områder:

  • Et felles bransjeprosjekt tilknyttet prosess og tjenesteinnovasjon, der formålet er å utvikle konseptet «trening på resept» for folk flest, slik at klasseskille innenfor helse utjevnes.
  • Økt mulighet for private treningssentre å søke på nasjonale og kommunale tilskuddsordninger med formål om økt fysisk aktivitet. Virke trening vil legge til rette for at treningssenterbransjen kan videreutvikle viktige verdigrunnlag som vil gjøre flere treningssentre mer attraktive for offentlige myndigheter.
  • Konkurranse på like vilkår, slik at private treningssentre kan drive uten dagens konkurranseulemper
  • Samarbeide aktivt og alliere oss med relevante aktører som fremmer fysisk aktivitet

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]