annonse

annonse

Hva er lov og hva er ikke lov i dagens treningssenterbransje?

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Gruppetrening ute med 50 eller 20? Er det lov med innendørs virksomhet i regi av et treningssenter? Kan lokale helsemyndigheter overprøve myndighetenes forskrift om at treningssentre er forbudt å ha åpne? Hva er idrett og hva er ikke?

Langt i fra alt er 100 prosent sikkert, men her er en oversikt over regler og tolkninger. Treningsindustrien.no har konferert med Virke (bransjedirektør Kjersti Oppen og juridisk direktør Elin Spjelkavik), sett på innspill og praksis for hva som gjøres – og tolket loven. Uklarheter er fremdeles til avklaring hos myndighetene.

– Hva vil være gjeldene for utendørs gruppetrening fremover? Er det grupper på inntil 50 med en ansvarlig arrangør, eller trumfes dette av opplysninger fra 7. mai om 20 (treninger og idrett)?

«En gruppetrening bør kunne legges opp som et offentlig arrangement. På den måten kan man være inntil 50 deltakere. Avgjørende da er at man har en ansvarlig arrangør!

Denne skal påse at det er mulig å holde minst én meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand. Vedkommende skal ha oversikt over hvem som er til stede, og har ansvar for at råd om både avstand og hygiene holdes.»

Når det gjelder avstand har man sagt at avstand skal være minst 1 meter, men anbefalinger fra FHI går gjerne på at man under trening svetter og puster sterkere og dermed bør man i lengderetning ha 2 meters avstand.

En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges. Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.

Med arrangement menes: idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

Virkes anfører: «Det kan synes noe selvmotsigende og ulogisk at en gruppetrening da ikke faller inn under det med organisert idrettsaktivitet, hvor grensen er maks 20 deltakere. Men dersom myndighetene ønsker å klassifisere en gruppetreningstime som dette, må det følge som en konsekvens at da bør all trening anses som dette og at treningssentrene da ble flyttet over i covid-19-forskriftens § 13 b og c slik vi har foreslått – og at man derfor kunne ha drevet under samme regelverk som Norges Idrettsforbund. Når det er sagt så tydelig at treningssentrene ikke kan det, må det da også bety at det gjelder her.

– Hva slags smitteveileder gjelder for det ovennevnte? Er det idrettens eller kommer Virke med noe?

– Når det gjelder smitteveileder er det ikke utarbeidet noen for dette per i dag, men om ønskelig kan vi det.

– Kan man, ref. det over, arrangere flere grupper på samme tid, gitt at man har like mange instruktører som grupper?

– Avgjørende er at man har oversikt og kontroll, både den ansvarlige og at eventuelle kontrollmyndigheter raskt kan raskt skaffe seg dette ved tilsyn. Av den grunn til det frarådes å gjøre flere parallelle grupper da det for kontrollmyndighetene vil være totalantallet som teller og det vil trolig bli slått ned på.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Idrett eller ikke?

– Flere «alternative» sentre sier de driver med idrett (feks. crossfit, boksing, yoga, dans mv.). Hva skal til?

– I utgangspunktet kan det se ut som om det er NACE-kodene (næringskode, red. anm.) som avgjør. Men i covid-19-forskriften omtales «treningssentre… og lignende». På direkte spørsmål har Helsedirektoratet understreket at yogastudio osv. må anses som trening ut fra sin form og dermed også må anses stengt.

– En skulle derfor tro at dette da vil gjelde alt dette og at det ikke burde vært tillatt. Imidlertid ser vi at kommuneleger over hele landet nå åpner alt annet enn det per definisjon er klassifisert som treningssenter, og dermed vil vi fortsette å legge trykk på politisk ledelse for å synliggjøre at det å vente med treningssentrene til 15. juni må være basert på manglende kunnskap om hva som nå skjer i samfunnet.

– Noen snakker om å leie seg inn i en idrettshall og arrangere (kommers) innetrening der. Lov?

– Vi har bedt om en avklaring på dette av helsemyndighetene og venter på svar. Det høres veldig ulogisk ut om det er lov, men å drive gruppetimer i egne, store og gode lokaler er forbudt. En slik praksis vil også måtte underlegges en helhetsvurdering av hva som kvalifiserer til å være stengt og kunne søke kompensasjon på 90 % eller om man ikke er det og man maks kan få 80 %.

Treningsindustrien.no tolker idrettsfremstøtet dithen at man må være registrert idrettslag og alle som deltar må være medlemmer av idrettslaget – og man må være et sted (idrettshall el. lign – ikke treningssenter, for de er stengt), for at dette skal være innafor. Det holder ikke å si at «vi driver med idrett».

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Bryter loven

– Kan en behandler (fysio, kiro, manuell etc.) på et treningssenter tilby personlig trening i lokalene? Hva slags krav stilles til formell komp for å kunne gjøre dette?

– Hvis andre kan benytte treningssentre, men ikke treningssenteret selv, vil vi nok bli forundret – men samtidig er også dette av spørsmål vi har reist og venter en avklaring på.

– Kan tilsvarende bruke apparatene etc. på et senter for 1-1, eller er eget behandlingsrom et krav?

– Høres ulogisk ut, men samme svar som over.

Treningsindustrien.no tolker reglene slik: Treningssentrene er stengt. All kommers virksomhet inne er forbudt.

– Virke støtter denne lovfortolkningen, men har likevel stilt spørsmålene overfor helsemyndighetene og håper på en snarlig avklaring for nå er det mye som ikke stemmer.

– Kan lokale sentre be om unntak/tillatelse fra lokale helsemyndigheter?

Treningsindustrien.no leser reglene slik at man gjerne kan spørre, men de lokale myndighetene skal si nei og vise til forskriften som fastslår at treningssentrene skal være stengt.

– Vi er enige, samtidig ser vi at det gjøres i stor grad og flere får da dette igjennom. Men lovteknisk er dette da egentlig i strid med en overordnet forskrift og ikke tillatt. Av konkurransehensyn har vi derfor bedt om at helsemyndighetene går ut med en innstramming her overfor kommunene og overfor fylkesmennene, som skal foreta en lovlighetskontroll av slike vedtak.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]