annonse

annonse

Foto:

PT gruppen

PT Gruppen Norge blir første godkjente underleverandør til ABEL

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Gjennom de siste årene har ABEL jobbet systematisk med realisering av en større visjon for treningsbransjen. Tradisjonelt sett har bransjen vært preget av fysisk infrastruktur, god tilgjengelighet og gruppetrening. Samarbeid på kompetansedeling og individuell oppfølging er en ambisjon som foreløpig ikke har nådd ut til de store medlemsmassene. Som eksempel benytter ikke majoriteten av medlemmer seg av personlig trening eller annen individuell oppfølging. I følge Christian Marthinussen har de tidligere jobbet mye med det individuelle perspektivet på sine PT-senter.  

Jeg hadde før jeg ble grunder av PT Gruppen, lang bakgrunn som både senterleder og regionleder for PTer i det som nå er SATS. Som mange i bransjen har skjønt så har PT tjenester, på tross av god distribusjon, vært en tjeneste med et litt begrenset marked, sier Marthinussen. Det jeg nå ser muligheten for er å utvide markedet til å omfatte langt flere medlemmer som får individuell oppfølging.

Sammen med ABEL har vi i PT Gruppen over de siste to årene kartlagt mulighetene for individuell oppfølging gjennom digitalisering, altså at vi tar med oss det beste fra personlig trening over i en ny form for oppfølging. Det viser seg at svært mange ønsker seg en form for hjelp. Ser man til forskning gjort på pasienter her på Universitetet i Bergen, med blant annet legene og forskerne Thomas Mildestvedt og Ole Petter Hjelle, ønsker mange pasienter hjelp. I studien som ble publisert i Tidsskriftet for Legeforeningen 2. juni 2021 ville hele 9 av 10 pasienter velge fysisk aktivitet fremfor medisin – hvis de kunne velge. Vi har tatt for oss disse data og forsøkt å forstå hvorfor det er så lang avstand mellom det som ønskes og det som faktisk gjøres.

PT Gruppens tradisjonelle leveranse på personlig trening har lenge vært preget av høy kompetanse og kontinuitet. Dette er noe vi vet ut fra tilbakemeldinger fra kunder, og det faktum at mange av våre trenere har fulgt våre kunder over lang tid. For å være sikker i våre antagelser gjennomførte vi våren 2022 undersøkelser blant våre kunder. Kundene vi da hadde, ga uttrykk for at tjenesten som våre PTer leverte var av stor verdi, men ressurskrevende å følge over tid. Mange kunder hadde en meget fin utvikling, noe som gjorde dem stadig mer selvstendig, og følgelig hadde et mindre behov for fysisk oppfølging, det var her ideen om digital oppfølging kom.

Vi fikk samtidig tilbakemeldinger på at prisnivået var litt høyt. Ut fra ny informasjon gjorde vi derfor noen vurderinger på hvordan vi kunne skape høyere verdi per tidsenhet for kundene gjennom digital oppfølging. Noe ABEL også var i gang med på dette tidspunktet. Samarbeidet har etter hvert skjedd på flere nivå. Teknologiutvikling, metodeuttesting og kompetanseheving har vært sentralt. Helsekommunikasjon, omtanke overfor kunde og mestringen hos kundene har vært hovedfokus.

Kompetansehevingen har foregått i tett samarbeid med ABEL, og vi har vært ganske heldige siden vi også har fått være med på utviklingen av sertifiseringen av digitale helseveiledere. Jeg har også deltatt på denne undervisningen og lært mye om det å jobbe digitalt. Både for fagpersonene og meg personlig har vi gjennom sertifiseringen økt vår innsikt i hva som faktisk skaper vaneendring og god helse. Jeg vil spesielt framheve pasientorganisasjonenes rolle på sertifiseringen. Denne kunnskapen har utvidet mitt perspektiv betraktelig.

Vi er stolte av kvalitetssikringen som er gjort over de siste to årene. Som grunder av PT Gruppen med lang erfaring fra treningsbransjen og idretten så jeg det som helt nødvendig å gå over i et mer helserettet spor. Det er mange elementer som har vært viktige på denne reisen, først og fremst handler det om å ta et standpunkt. Etableringen av en helsefaglig profil hos alle ansatte har her vært sentralt. Grundige analyser av hva befolkningen faktisk har behov for har vært helt avgjørende. Ny kompetanse på teknologi, kommunikasjon, digitalisering og kvalitet har vært viktige elementer.

Siden starten av 2022 har det vært tøffe tak, i følge Marthinussen. I styret gjorde vi flere vedtak som det siden har vært jobbet etter, et av tiltakene var beslutningen om å revitalisere driften og starte en omfattende forretningsutvikling, dette med utgangspunkt i nevnte digitalisering og ny tjenesteleveranse. Den systematiske tilnærmingen og de nye rammene gir nå god avkastning, noe som bevises av regnskapet for 2023.

For Christian Marthinussen har de siste to årene vært ekstremt arbeidskrevende. På toppen av tilværelsen som nybakt far har han nå i oppgave å følge opp de som leverer helseveiledning til ABEL sine bedriftsavtaler. Dermed er PT Gruppen det første selskapet som driver kvalitetssikret helseveiledning til ABELs sluttbrukere. PT Gruppen er allerede i gang med omfattende leveranse av digital helseveiledning i en rekke kommuner landet over og får hundrevis av nye kunder hver måned.

Det nye fokuset har også kostet, endring er ikke bestandig enkelt, det kan mildt sagt være ubehagelig. Jeg har også måttet ta imot kritikk fra flere, men til syvende og sist handler det om å stole på egne vurderinger. Det er heldigvis bare noen få ansatte som har forlatt, samtidig har svært mange nye kommet til, og det er flere på vei inn. Vi har spisset vår forretningsmodell ytterligere og har følgelig også avsluttet flere samarbeid. Vi har også innsett at det ikke er i sosiale media vi henter flest kunder.

Hva er suksesskriteriene?

Jeg vil spesielt peke på to ting: Dyktige fagpersoner med en tydelig helsefaglig profil som samarbeider godt, og ikke minst kvalitetssikring av våre tjenesteleveranser, sier Marthinussen.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]